معرفی کمپین تلگرام

1. ویو چیست؟

در این نوع تبلیغات معیار میزان عددی است که کنار چشم هر پست در کانال ها نمایش داده می شود.

  • در تبلیغات بازدیدی بر اساس میزان ویوو و بازدید مورد نظر از پست تبلیغ شده در کانال ها پرداخت صورت می گیرد.

  • تبلیغ بر حسب ویوو نسبت به سایر روش های تبلیغات از بازدهی مناسبی به شرط تعدد تبلیغ ، انتخاب محتوای مناسب برای تبلیغ و محتوای مناسب برای کانال برخوردارد است.

قیمت گزاری

2. قیمت گذاری

در مجموع قیمت بازدید از مبلغ پایه ی 2 تومان شروع و تا 15 تومان شناور می باشد و به دو عامل زیر بستگی دارد:

  • نوع بازدید در کانال ها که دوحالت دارد

    • تبلیغ در بین پست های دیگر کانال (پست معمولی)
    • تبلیغ به عنوان پست آخر کانال ها (پست ویژه)
  • موضوع کانال ها : خیلی از کانال ها با موضوعات عمومی هستند و کاربرانشان افراد عادی و عموم جامعه اند و برخی از کانال ها دارای موضوعات تخصصی با کاربران متخصص هستند

گزارش گیری از کمپین ها

3. نحوه گزارش

شما میتوانید در داشبود ادسنسور گزارش کامل تبلیغات، کانال هایی که تبلیغ را منتشر میکنند و ساعت و تصویر دقیق انتشار را ببینید و آنها را مدیریت کنید.