مدیریت شبکه های اجتماعی

با استفاده از این ابزار میتوانید تمامی رسانه های خود را در یک مکان مدیریت کنید


مدیریت شبکه های اجتماعی

پیام خود را فقط یکبار بنویسید، ادسنسور آن را در تمامی رسانه های شما ارسال میکند.

ارسال در آینده

پیام های خود را زمانبندی کنید، ما پیام شما را در زمان دلخواه شما در رسانه های سما ارسال میکنیم.

پشتیبانی از فایل چندرسانه ای

شما میتوانید تمامی فایل های چند رسانه ای از جمله عکس، موزیک و فیلم را همراه با پیام های خود ارسال کنید.

ویرایشگر متن حرفه ای

با استفاده از ویرایشگر متن حرفه ای ما، متن های بولد، ایتالیک و هایپرلینک زیبا بسازید (فقط در تلگرام).

به اشتراک گذاری لینک

شما میتوانید لینک های خود را به صورت کوتاه شده و با دکمه شیشه ای (فقط در تلگرام) ارسال کنید.

ایجاد پیشنویس - باز ارسال

شما میتوانید پست های خود را در هر زمانی ویرایش و مجدادا باز ارسال کنید.